Akreditace Přírodovědecké fakulty JU 2016bakalářský studijní program.Studijní program: B1601 Ekologie a ochrana prostředí

studijní obor: Obnova kulturní krajiny, prezenční studium